Atentie Cookie-urile sunt utilizate pe acest site pentru a oferi cea mai buna experianta de utilizare. Daca continuati, presupunem ca sunteti de acord sa primiti cookie-uri de pe acest site. Verificati Politica de confidentialitate.
OK

Pentru noi, protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă astfel că ne preocupăm constant ca vizitatorii noștri să fie informați complet asupra datelor pe care le prelucrăm, modul în care le folosim, scopul pentru care le solicităm precum și drepturile persoanelor vizate in acest context.

Prin date personale desemnăm orice dată despre o persoană fizică care poate duce direct sau indirect la identificarea persoanei respective incluzând aici numele, prenumele, orice număr de identificare/localizare etc. LedMax Electronics nu va folosi date cu caracter personal fără acordul persoanei vizate și va solicita de fiecare dată când va fi necesar conform legislației aplicabile acordul privind prelucrarea. În acest sens LedMax Electronics se preocupă constant de asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru ca preluarea oricărui consimțământ cu privire la prelucrarea datelor personale să se facă in deplină cunoștință de cauză.

CUM FOLOSIM DATELE

Adrese de email : Daca ne-ați furnizat adrese de posta electronica vom folosi aceste adrese pentru furnizarea/solicitarea informațiilor despre comenzile Dumneavoastră

Nume si prenume : Aceste date le vom folosit pentru întocmirea contractelor

Numărul de telefon : Vom utiliza aceste date pentru a va contacta rapid in legătura cu orice situație apărută in legătură cu comenzile Dumneavoastră/ contractele încheiate

Browser/IP/Dispozitiv : LedMax Electronics nu stochează aceste date

Numele societății/ persoane juridice : Vom utiliza datele societății/persoanei juridice pentru care lucrați sau pe care o reprezentați.

Datele de facturare : Vom solicita date privind societatea pe care o reprezentati.

Funcția/Profesia Dumneavoastră : Vom folosi aceste date pentru personalizarea email-lor, a corespondentei sau in documentele pe care le întocmim.

Vă asigurăm ca depunem eforturi constante astfel ca datele cu caracter personal pe care ni le fumizați să fie prelucrate în condiții de maximă siguranță, cu respectarea cerințelor legale aplicabile. Ne dorim să subliniem faptul că furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie — fumizarea se face în baza consimțământului liber exprimat. Refuzul sau retragerea consimțământului se poate face în orice moment fără nicio consecință negativă.

PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LedMax Electronics nu vinde date cu caracter personal către terți pentru nici un motiv și în nici o circumstanță. În urma solicitării consimțământului și doar in urma obținerii acordului persoanei vizate, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite către furnizori/prestatori de servicii — antreprenori — cu care colaborăm în baza contractelor încheiate. Ne asigurăm întotdeauna asupra persoanei cu care contractăm în ceea ce privește politica de confidențialitate.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

· Dreptul de retragere at consimțământului : în orice moment, vă puteți retrage consimțământul dumneavoastră;

· Dreptul la rectificare : în orice moment puteți solicita rectificarea datelor cu caracter personal

· Dreptul de restricție : dacă dumneavoastră contestați corectitudinea datelor sau vă opuneți prelucrării;

· Dreptul de acces : In orice moment puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal prelucrate;

· Dreptul la portabilitate : la cerere vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dumneavoastră sau să fie necesară pentru executarea unui contract.

· Dreptul la ștergere a datelor : puteți obține ștergerea datelor cu caracter personal dacă datele colectate nu mai sunt necesare cu scopurile în care au fost colectate, dacă refuzați prelucrarea datelor, dacă prelucrarea a fost ilegală. Cu toate acestea LedMax Electronics srl va prelucra datele cu caracter personal în următoarele situații:

Pentru îndeplinirea unei obligații legale care necesită prelucrarea;

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea existentei unui drept;

· Dreptul de a depune plângere : In cazul unei pretinse încălcări , puteți depune plângere la autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal.